sprzedaż • dom • wolnostojący


mazowieckie • Konstancin-Jeziorna • Mickiewicza 7


3 800 000 PLN
888 162 €
760 799 £
979 998 $
  • 3 316
1 146 zł
268 €
229 £
296 $
za m²

1 pokój • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3316 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 50 w obrębie 03-12 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mickiewicza 7
Oznaczenie nieruchomości: dz.ew nr 50 obręb 03-12
Położenie: ul. Mickiewicza 7, pow. 0.3316 ha
Numer KW WA5M/00252869/2
Cena wywoławcza: 3.800.000 zł*
Wysokość wadium: 380.000 zł
*od uzyskanej w wyniku przetargu ceny zostanie udzielona bonifikata w wysokości 10% zgodnie z podjętą Uchwałą nr 109/VIII/8/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25.06.2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2018 roku poz. 2171 ze zm.) Gmina Konstancin-Jeziorna jest zwolniona od podatku VAT.
Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest przy ul. Mickiewicza 7, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej rezydencyjnej i wielorodzinnej w Konstancinie-Jeziornie. Na działce znajduje się budynek mieszkalny „Willa Biała”, która została wpisana wraz z otoczeniem do rejestru zabytków pod numerem A-848 decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia 17.02.2009 r. Budynek został wybudowany w 1903 roku według projektu Józefa Piusa Dziekońskiego w stylu architektonicznym nawiązującym do zakopiańsko-szwajcarskiego. Jest obiektem zaliczanym do kategorii budynków niskich (2 kondygnacje nadziemne) podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej z nieużytkowanym poddaszem. Od strony ulicy A. Mickiewicza budynek posiada dwukondygnacyjną drewnianą werandę.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych - I etap, zatwierdzonym Uchwałą Nr 95/VI/11/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14.06.2011 r., która została zmieniona Uchwałą Nr 404/VI/33/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 15.05.2013 r oraz Uchwałą Nr 453/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 08.02.2017 r. położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21U/MNp/MN. Na terenie tym ustala się:
- przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa, realizowana wyłącznie jako usługi z zakresu handlu i gastronomii, zdrowia i opieki zdrowotnej, aministracyjno-biurowe, oświaty, zabudowa pensjonatowa i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- przeznaczenie uzupełniające - stacje transformatorowe, sieć, obiekty i urządzenia infrastruktury dla potrzeb lokalnych.
Przetarg odbędzie się 25.11.2019 roku o godzinie 11 00 na sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.
Warunkiem przystąpienia w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2019 roku (data uznania rachunku bankowego gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 15 8002 0004 02001111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy O/Konstancin-Jeziorna.
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, tel. 22 4842 385 oraz na stornie internetowej www.konstancinjeziorna.plbip.konstancinjeziorna.pl.
Ogłoszenie znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz stronach internetowych Gminy Konstancin-Jeziorna www.konstancinjeziorna.pl,bip.konstancinjeziorna.pl.
  • powierzchnia: 3316 m2
  • powierzchnia działki: 3316 m2
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pokój
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek