sprzedaż • działka • budowlana


mazowieckie • Kampinos


124 000 PLN
29 268 €
24 909 £
32 511 $
  • 1 060
117 zł
28 €
23 £
31 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Zapraszam do obejrzenia filmu z drona
https://www.youtube.com/watch?v=_Q2OHqdv0k0

Rewelacyjna działka położona w Komorowie gm. Kampinos granicząca z Puszczą Kampinoską dla której właściciel otrzymał warunki zabudowy.
I. Rodzaj inwestycji - zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym.

Inwestycja obejmuje:
a) budowę budynku mieszkalnego dwulokalowego z garażami,
b) budowę indywidualnego ujęcia wody,
c) budowę zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 1O m3

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, w zakresie:

1) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) teren inwestycji nie przylega bezpośrednio do żadnej drogi publicznej (dz. ew. nr 199/1O jest prywatną drogą wewnętrzną), w związku z czym nie wyznacza się linii zabudowy, od granic działek sąsiednich oraz od granicy istniejącego rowu planowaną inwestycję należy zlokalizować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi,
b) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - maksymalnie 28%,
c) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji - minimalnie 60%,
d) szerokość elewacji frontowej - od 14,0 m do 16,0 m,
e) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki - od 7,0 m do 9,0 m,
f) dach czterospadowy, o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°,
g) wysokość kalenicy dachu - od 9,0 m do 11,0 m,
h) kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki - zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji,
linia zabudowy - teren inwestycji nie przylega bezpośrednio do żadnej drogi publicznej (dz. ew. nr 199/10 jest prywatną drogą wewnętrzną), w związku z czym nie wyznacza się linii zabudowy - linia zabudowy wyznaczana jest jedynie od strony frontu działki przylegającego do pasa drogowego drogi publicznej i określa maksymalne zbliżenie zabudowy do pasa drogowego, konkretna lokalizacja obiektu w granicach terenu inwestycji, zgodnie z przepisami odrębnymi, nastąpi na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę. Od granic działek sąsiednich omz od granicy istniejącego rowu plnnow,mq inwcstycjQ należy lol<alizować zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi;

powierzchnia zabudowy - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji na maksymalnie 28%, udział powierzchni biologicznie czynnej - minimalnie 60%;

szerokość elewacji frontowej - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się szerokość elewacji frontowej dla projektowanej zabudowy- od 14,0 m do 16,0 m;

wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej dla projektowanej zabudowy od 7,0 m do 9,0 m,

geometria dachu - biorąc pod uwagę wniosek inwestora, ustala się dla projektowanej zabudowy dach czterospadowy, o kącie nachylenia połaci od 30° do 45°, wysokość kalenicy dachu od 9,0 m do 11,0 m. Kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki określono na załączniku graficznym do decyzji.

2. Dostęp do drogi publicznej - teren inwestycji posiada dostęp do drogi publicznej gminnej (dz. ew. nr 171) poprzez drogę wewnętrzną (dz. ew. nr 199/10).

3. Istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu - jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego: zaopatrzenie projektowanego budynku w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącego przyłącza do sieci elektroenergetycznej, zaopatrzenie w wodę z projektowanego indywidualnego ujęcia wody, docelowo z sieci wodociągowej, ścieki odprowadzane będą do projektowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności do 1O m3, docelowo do sieci kanalizacyjnej, zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła.
4. Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne - zgodnie z klasyfikacją gruntów dz. ew. nr 199/16, stanowiąca teren inwestycji, zlokalizowana jest na następujących użytkach: grunty orne (RV), pastwiska trwałe (PsVI), rowy (W), a projektowany budynek będzie realizowany w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym.

Istnieje możliwość dokupienia kolejnych działek dających w całości obszar o powierzchni 18264 m2.

Jest idealna propozycja dla dewelopera.

Zapraszam do współpracy

PodstawowePowierzchnia : 1 060,00 m2
Cena : 124 000 PLN
VAT : zwolnione

Podstawowe
Ogrodzenie : Brak
Szerokość działki : 38,94
Długość działki : 27,22
Działka narożna : Nie
Przeznaczenie : budowlana

Stan prawny
Aktualne pozwolenie na budowe : Nie
Możliwość podziału : Nie
Miejscowy plan zagosp. : Nie
Studium : Tak
Warunki zabudowy : Tak

Warunki handlowe
Cena m2 : 116,98 PLN

Media
Gaz : Nie
Co miejskie : Nie


Więcej podobnych ofert nieruchomości na maxon.pl
Link do oferty: http://mieszkania.maxon.pl/oferta/dzialka-sprzedaz-warszawski-zachodni-kampinos-komorow-5466-GS-MAX
Prezentowane oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Staramy się, aby informacje dotyczące oferowanych obiektów były możliwie dokładne, kompletne i aktualne. Ze względu na okoliczności, iż informacje te pochodzą od osób trzecich i część z nich nie zawsze daje się zweryfikować, MAXON Nieruchomości Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i aktualność
  • powierzchnia: 1060 m2
  • powierzchnia działki: 1060 m2
  • ogrodzenie: nie ogrodzona

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek